16th Floor – ADI – Vietcombank Building – To Huu Str., Ha Dong Dist., Hanoi

 Gương theo thiết kế có led